Главная/Оплата

Оплата

logos-2022

Порядок бронирования и оплаты услуг, оказываемых ООО "Зет" г. Гродно (информация о процедуре заказа услуги онлайн):

Reguły złożenia wniosku i opłaty usług, świadczonych przez OOO „ZET” w Grodnie (informacja o sposobie zamówienia usługi on-line):

The order of services reservation and payment provided by Co Ltd "Zet" in Grodno (information on the procedure for ordering services online):

1. Подготовить и отправить заявку на предоставление услуг. Заявка может быть заполнена на следующих языках:

Przygotować i wysłać wniosek odnośnie pożądanych usług. Wniosek może być sporządzony w językach:
Prepare and send a request for the providing services. The application can be filled in following languages:

2. После получения заявки, наш менеджер свяжется с вами по электронной почте или телефону, обсудит бронируемые услуги, произведет расчет стоимости заказанных услуг.

Po otrzymaniu wniosku nasz manager połączy się z wnioskodawcą przez pocztę elektroniczną lub telefon, omówi szczegóły zamówienia i obliczy koszta potrzebnych usług.

When the request will be received, our manager will contact you by e-mail or phone to discuss reserved services and will calculate the cost of ordered services.

3. После согласования стоимости услуг, вам будет выслана счет-фактура по электронной почте. Оплатить счет-фактуру вы можете следущими способами:

Po uzgodnieniu kosztów usług, wnioskodawca dostanie pocztą elektroniczną fakturę płatniczą. Opłacić fakturę można będzie w następujący sposób:

When you are agreeing the cost of services, you will be sent the invoice by e-mail. You can use following ways to pay the invoice:

 • Наличными в кассу на офисе нашей фирмы. Вы оплачиваете услуги наличными деньгами на офисе нашего предприятия и получаете все необходимые документы на получение заказанных услуг. Оплата принимается исключительно в белорусских рублях.

  Gotówką w kasie, znajdującej się w biurze naszej firmy. Wnioskodawca opłaca usługi w gotówce w biurze naszej firmy i otrzymuje wszystkie niezbędne dokumenty, gwarantujące otrzymanie zamówionych usług. Opłata jest przyjmowana wyłącznie w rublach białoruskich.

  In cash at the cash desk in our company's office. You pay for services in cash at the office of our company and get all necessary documents on ordered services. Payment is accepted only in Belarusian rubles.
 • Банковским переводом на расчетный счет предприятия после оформления заказа и получения счет-фактуры. Оплата резидентами Республики Беларусь только в белорусских рублях, нерезидентами - белорусские рубли, доллары США, евро, польские злотые, российские рубли.

  Za pomocą transferu bankowego (przelewem) na rachunek naszej firmy po należytym załatwieniu wniosku i otrzymaniu faktury płatniczej. Opłata dla rezydentów Republiki Białoruś – wyłącznie w rublach białoruskich, dla nierezydentów RB – w rublach białoruskich, dolarach USA, Euro, złotych PL, rublach rosyjskich.

  After making the order and receiving of invoice by bank transfer to the account of the company. Payment by residents of the Republic of Belarus only in Belarusian rubles, non-residents - Belarusian rubles, US dollars, Euro, Polish zloty, Russian ruble.
 • Банковской картой VISA, MasterCard (в том числе Maestro), American Express, БЕЛКАРТ, Мир через систему ASSIST. Оплата производится через интернет в режиме реального времени непосредственно после оформления заказа и получения счет-фактуры. Оплата резидентами Республики Беларусь только в белорусских рублях, нерезидентами - белорусские рубли, доллары США, евро и российские рубли.

  Za pomocą karty kredytowej VISA, MasterCard, American Express, БЕЛКАРТ, МИР przez system ASSIST. Opłaty można dokonać przez Internet w reżymie on-line bezpośrednio po załatwieniu wniosku i otrzymaniu faktury płatniczej. Opłata dla rezydentów Republiki Białoruś – wyłącznie w rublach białoruskich, dla nierezydentów RB – w rublach białoruskich, dolarach USA, Euro, rublach rosyjskich.

  Payment by credit card VISA, MasterCard, BelCard, MIR through ASSIST system. Payment is made through the Internet in real time immediately after ordering and receiving of invoice. Payment by residents of the Republic of Belarus only in Belarusian rubles, non-residents - Belarusian rubles, US dollars, Euros and Russian rubles

Для совершения финансовой операции подходят карточки международных систем American Express, VISA (всех видов), MasterCard (в том числе Maestro), эмитированные любым банком мира, в том числе эмитированные АСБ «Беларусбанк», а также карты системы БЕЛКАРТ.

W celu dokonania operacji finansowej mogą być wykorzystane karty systemów międzynarodowych American Express, VISA (wszystkich rodzajów), MasterCard (w tym Maestro), MIR emitowane przez każdy bank świata, w tym emitowane przez АСБ «Беларусбанк», a także karty systemu БЕЛКАРТ.

To make financial transaction are suitable cards of international systems, American Express, VISA (all kinds), MasterCard (including Maestro), MIR issued by any bank all over the world, including those which were issued by "Belarusbank" and BelCard card system.

 • О процедуре оплаты по карточам БЕЛКАРТ ОАО "АСБ Беларусбанк" \ O sposobie opłaty za pomocą karty БЕЛКАРТ ОАО "АСБ Беларусбанк" \ About payment’s procedure by cards BelCard of Public Corporation "Belarusbank"

  * Код CVV2/CVC2 — это контрольный номер, состоящий из трех цифр, который напечатан на обратной стороне банковской карты. Этот номер, обычно, напечатан в верхнем правом углу специальной полосы для подписи. Ввод номера необходим, чтобы убедиться, что карта используется настоящим владельцем.

  * Kod CVV2/CVC2 jest numerem kontrolnym, zawierającym trzy cyfry, nadrukowane na odwrotnej stronie karty kredytowej. Ten numer zazwyczaj jest nadrukowany w górnym prawym rogu specjalnego pasma do podpisu. Wprowadzenie tego numeru jest obowiązkowe, aby upewnić się, że z karty korzysta jej prawowity właściciel.

  * CVV2 / CVC2 code – it is a control number consisting of three digits printed on the back of the credit card. This number is usually printed in the upper right corner of the special signature band. Enter the number is needed to make sure that the card is used by the present owner.

  При выборе оплаты заказа с помощью банковской карты, обработка платежа (включая ввод номера банковской карты) производится ООО «Компания электронных платежей «АССИСТ» с использованием программно-аппаратного комплекса системы электронных платежей ASSIST, которая прошла международную сертификацию.

  W wypadku opłaty faktury za pomocą karty kredytowej, opracowanie przelewu (łącznie z wprowadzeniem numeru karty kredytowej) dokonuje ООО «Компания электронных платежей «АССИСТ» z zastosowaniem zestawu Systemu Elektronicznej Płatności ASSIST, która przeszła certyfikację międzynarodową.

  When you decide to pay order by credit card, payment processing (including entering a credit card number) is made of Co Ltd "Electronic payment company" ASSIST ". The company use of hardware-software complex of electronic payments system ASSIST, which has passed the international certification

  В системе, обеспечивающей безопасность платежей, используется защищённый протокол TLS для передачи конфиденциальной информации от клиента на сервер и дальнейшей обработки в процессинговом центре. Это значит, что конфиденциальные данные плательщика (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не поступают в интернет-магазин, их обработка полностью защищена, и никто не может получить персональные и банковские данные клиента. Кроме того, при обработке платежей по банковским картам, используется безопасная технология 3D-Secure, которую в обязательном порядке требует международная платёжная система VISA и MasterCard.

  W systemie, która zapewnia bezpieczeństwo płatności, jest wykorzystywany protokół TLS, zapewniający poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a również klienta. Oznacza to, że dane personalne posiadacza karty (rekwizyty karty, dane rejestracyjne i in.) nie przekazują się do Internet-sklepu, obsługa karty jest poufną i nikt nie jest w stanie otrzymać personalne i bankowe dane klienta. Oprócz tego przy transakcji za pomocą karty wykorzystuje się bezpieczna technologia 3D-Secure, której wymaga w trybie obowiązkowym Międzynarodowy System Płatniczy VISA i MasterCard.

  The system guarantees the safety of payment. The secure TLS protocol for transmitting confidential information from client to server and further processing in the processing center is used. This means that confidential data of payer (card details, registration data, and others) are not available in the online store, its processing is fully protected and no one can get personal and banking data of the customer. In addition, when processing payments by credit cards safe technology 3D-Secure is used. This technology necessarily requires the international payment system VISA and MasterCard.

  Чтобы оплатить этим способом:
  Aby opłacić w taki sposób:
  To pay this way:

 1. Выбираете способ оплаты картой on-line.
  Wybiera się sposób płatności on-line.
  Choose the payment method by card on-line.
 2. После нажатия на кнопку «Подтвердить и оплатить» система направит вас на сайт провайдера электронных платежей belassist.by, обеспечивающей безопасность платежей. Авторизационный сервер устанавливает с Покупателем соединение по защищённому протоколу TLS и принимает от Покупателя параметры его банковской карты (номер карты, дата окончания действия карты, имя держателя карты в той транскрипции, как оно указано на банковской карте, а также номер CVC2, либо CVV2, указанные на оборотной стороне карты). Операция оплаты банковской картой онлайн полностью конфиденциальна и безопасна.

  Po naciśnięciu na przycisk „Potwierdzić i opłacić” system skieruje na stronę ISP (dostawcy usług internetowych) płatności elektronicznych
  belassist.by, który zapewnia bezpieczeństwo opłat. Serwer autoryzacyjny instaluje połączenie z klientem za pomocą bezpiecznego protokółu TLS i pobiera od niego parametry jego karty kredytowej (numer karty, datę zakończenia jej działania, imię posiadacza karty w transkrypcji podanej na karcie, a także numer CVC2 lub CVV2, znajdujące się na odwrotnej stronie karty). Płatność za pomocą karty kredytowej on-line jest całkowicie poufna i bezpieczna.

  After clicking on the "Confirm and pay" system will direct you to the website of electronic payments provider belassist.by, ensuring the security of payments. The authorization server installs with the Buyer connection over a secure TLS protocol and receives from the Buyer parameters of his bank card (card number, expiry date of the card, the cardholder's name in the transcription as it appears on the credit card, as well as the CVC2 number, or the CVV2 which are on the reverse side of the card). Payment operation by credit card online is completely confidential and secure.

 3. Ваши персональные данные и реквизиты карточки вводятся не на странице нашего сайта, а на авторизационной странице платежной системы. Доступ к ним осуществляется по протоколу безопасной передачи данных TLS, так же применяются технологии безопасных интернет платежей Verified by Visa и MasterCard SecureСode.

  Dane personalne płatnika wyprowadzane są nie na stronę naszej formy, tylko na autoryzacyjną stronę systemu płatności, a także z użyciem bezpiecznych technologii płatności internetowej Verified by Visa и MasterCard SecureСode.

  Your personal data and card details are not entered on the page of our website. This data is entered on the authorization page of the payment system. Access to them is carried out according to the protocol TLS secure data transmission, also Internet security technology payments Verified by Visa and MasterCard SecureSode is used.

К оплате принимаются карты платежных систем Visa International, MasterCard, American Express, МИР и Белкарт всех классов и банков. Мы рекомендуем заранее обратиться в свой банк, чтобы удостовериться в том, что ваша карта может быть использована для платежей в сети интернет. Причины отказа в авторизации могут быть следующими:

Do opłaty przyjmowane są karty systemów płatniczych Visa International, MasterCard, American Express, MIR и Белкарт każdej klasy i każdego banku. Polecamy najpierw zwrócić się do właściwego banku w celu sprawdzenia możliwości wykorzystania posiadanej karty kredytowej do płatności przez Internet.
Przyczyny odmowy w autoryzacji mogą być następujące:

We accept cards Visa International payment systems, MasterCard and BelCard all classes and banks. We advise you to contact your bank to make sure that your card can be used for payments on the Internet. Reasons for refusal of authorization are as follows:

 • На карте недостаточно средств для оплаты заказа;
  Na karcie brakuje środków do opłaty zamówienia;
  You have not enough money to pay for the order on the card;
 • Банк, выпустивший карточку Покупателя, установил запрет на оплату в Интернете;
  Bank, który emitował kartę klienta, zabronił opłaty przez Internet;
  Bank which issued the card of the Buyer established a ban on the payment on the Internet;
 • Истекло время ожидания ввода данных банковской карты;
  Skończył się czas oczekiwania na wprowadzenie danych karty kredytowej;
  Input waiting time of credit card data is expired;
 • Ввведённые данные не были подтверждены вами на платежной странице, ошибка формата данных и.т.д.
  Wprowadzone dane nie były potwierdzone przez klienta na stronie płatności, Błąd w formacie danych i td.
  Entered data on the payment page were not confirmed by you (the data format error and others).

В зависимости от причины отказа в авторизации для решения вопроса вы можете:
W zależności od przyczyn odmowy autoryzacji klient może:
Depending on the cause of failure in the authorization and to resolve your problem you can:

 • Обратиться за разъяснениями в Банк, выпустивший карточку Покупателя;
  Zwrócić się do banku, który emitował kartę, po wyjaśnienia;
  To ask for explaining to the bank that issued the card of the Buyer;
 • B случае невозможности решения проблемы Банком — повторить попытку оплаты, воспользовавшись картой, выпущенной другим Банком.
  W wypadku, gdy bank nie jest w stanie rozstrzygnąć problem, powtórzyć transakcje za pomocą karty od innego banku.
  In the case of the impossibility of solving the problems by the bank you can attempt to repeat the payment using card issued by other bank.

4. После оплаты Вам будут отправлены по электронной почте необходимые документы для получения оплаченных услуг.
Po dokonaniu opłaty do wnioskodawcy będzie skierowany pocztą elektroniczną zestaw dokumentów, uprawniający do otrzymania usług.
After payment you will be sent the necessary documents for paid services by e-mail.

5. В случае отказа клиента от оплаченной услуги (проживания, питания, трансфера) денежные средства возвращаются в зависимости от количества дней до начала предоставления услуг. Стоимость услуги по оформлению документов на безвизовый въезд на территорию парка "Августовский канал", города Гродно и и окрестностей не возвращается. Срок возврата денежных средств на счет покупателя может составлять до 30 дней в зависимости от банка эмитента.

W wypadku odmowy klienta od opłaconej usługi (zamieszkania, wyżywienia, transfera) środki płatnicze będą zwrócone w zależności od ilości dni przed rozpoczęciem dostarczenia usług. Koszt usługi dotyczącej załatwienia wniosku o bezwizowy wjazd na teren parku „Kanał Augustowski”, miasta Grodna i jego okolic nie zwraca się. Termin zwrotu środków płatniczych na rachunek wnioskodawcy może zająć do 30 dni, w zależności od banku emitenta.

If client is rejected of the paid services (accommodation, food, transfer and others) cash back depending on the number of days prior to commencement of services. The cost of services on registration documents for visa-free entry to the park "Avgustow Canal" the town of Grodno and the surrounding areas will not be returned. Cash Return on the buyer's account can be up to 30 days. It depends on the issuing bank.

polskiy_otvety voprosy_i_otvety_na_russkom angliyskiy na_russkom polskiy angliyskiy_otvety
Яндекс.Метрика
Оставить заявку
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
это поле обязательно для заполнения
Комментарии:*
Галочка*
это поле обязательно для заполнения
Спасибо! Форма отправлена