Главная/Заявка на посещение без визы

Заявка на посещение без визы

Wniosek o bezwizowy wjazd

Application for visa-free entry

Пожалуйста заполните корректно все поля. Фамилия, Имя - заполняются латинскими буквами, как в паспорте! Поля, отмеченные (*) - обязательны к заполнению! Данные в анкете не подлежат передаче третьим лицам, за исключением предоставления их в пограничную службу Беларуси. Отправляя анкету, я даю свое согласие на получение и обработку моих данных ООО «Зет».

Proszę wypełnić poprawnie wszystkie pola. Nazwisko, Imię - wypełnione łacińskimi literami, jak w paszporcie! Pola oznaczone * są wymagane! Dane zawarte w ankiecie nie podlegają przekazaniu osobom trzecim, z wyjątkiem przekazania ich służbie granicznej Białorusi. Przesyłając ankietę, wyrażam zgodę na otrzymanie i przetwarzanie moich danych przez Zet LLC.

Please fill in all fields correctly. Last name, First name - filled in Latin letters, as in the passport! Fields marked with (*) are required! The data in the questionnaire are not subject to transfer to third parties, with the exception of providing them to the border service of Belarus. By submitting the questionnaire, I give my consent to the receipt and processing of my data by Zet LLC.

не более: 15

Для корректной обработки Ваших данных просим отсканировать страницу паспорта с персональными данными КАЖДОГО ТУРИСТА и прикрепить файлы к заявке. В случае невозможности отсканировать паспорта, просим это указать в поле "дополнительные пожелания".

W celu prawidłowego przetwarzania danych prosimy o zeskanowanie strony paszportowej z danymi osobowymi KAŻDEGO TURYSTY i załączenie plików do wniosku. W przypadku braku możliwości zeskanowania paszportów prosimy o zaznaczenie tego w polu „dodatkowe wnioski”.
For the correct processing of your data, please scan the passport page with the personal data of EACH TOURIST and attach the files to the application. If it is impossible to scan passports, please indicate this in the "additional requests" field.

Внимание! Заявление на оформление документов на безвизовый въезд в зону "Брест-Гродно" необходимо отправить не менее чем за 2 рабочих дня.

Uwaga! Wniosek o rozpatrzenie dokumentów o bezwizowy wjazd do strefy brzesko-grodzieńskiej należy przesłać z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

Attention! An application for processing documents for visa-free entry to the Brest-Grodno zone must be sent at least 2 working days in advance.

Яндекс.Метрика
Оставить заявку
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
это поле обязательно для заполнения
Комментарии:*
Галочка*
это поле обязательно для заполнения
Спасибо! Форма отправлена